Головний редактор


Бондаренко В.В. – д-р пед. наук, доц. (Національна академія внутрішніх справ)

Редколегія


Волкова Н.П. – д-р пед. наук, проф. (Університет ім. Альфреда Нобеля)
Голюк О.А. – канд. пед. наук, доц. (Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського)
Калмикова Л.О. – д-р психол. наук, проф. (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету ім. Г. Сковороди»)
Ковшар О.В. – д-р пед. наук, проф. (Криворізький державний педагогічний університет)
Король Л.Д. − канд. психол. наук, доц. (НУ «Острозька академія»)
Крушевська О. – канд. пед. наук (Університет Яна Длугоша в Ченстохові, Польща)
Мілютіна К.Л. – д-р психол. наук (Київський Національний університет ім. Т. Шевченка)
Пермінова Л.А. – канд. пед. наук (Херсонський державний університет)
Рудницька С.Ю. – д-р психол. наук (Інститут психології ім. Г.С. Костюка НАПН України)
Сліпухіна І.А. – д-р пед. наук, проф. (Національний авіаційний університет)
Хохлов М.О. – канд. психол. наук (Московський державний університет ім. М.В. Ломоносова, Російська Федерація)
Яцишин А.В. – канд. пед. наук, снс (Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України)

Редакційна рада


Заступник головного редактора, науковий редактор (серія «Педагогічні науки»)


Мельник М.Ю. – канд. пед. наук (Інститут обдарованої дитини НАПН України) 


Заступник головного редактора (серія «Психологічні науки»)


Андросович К.А. – канд. психол. наук (Інститут обдарованої дитини НАПН України)


Гульбс О.А. – д-р психол. наук, проф. (Уманський державний педагогічний університет ім. П. Тичини)
Кобець О.В. – д-р психол. наук, доц. (Уманський державний педагогічний університет ім. П. Тичини)
Лавренова М.В. – канд. пед. наук, доц. (Мукачівський державний університет)
Мадзігон В.М. – д-р пед. наук, проф., дійсний член НАПН України (Інститут обдарованої дитини НАПН України)
Остапчук О.Є. – канд. пед. наук (ДВНЗ «Криворізький державний педагогічний університет»)
Сіткар В.І. – канд. психол. наук (Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка)
Чудакова В.П. – канд. психол. наук (Інститут педагогіки НАПН України)


Міжнародна редакційна рада


Барабанов Р.Є. – член-кореспондент Академії медико-технічних наук РФ, доц. (Інститут освіти дорослих Міжнародної академії соціальної технології, Російська Федерація)
Баратов Ш.Р. – д-р психол. наук, проф. (Бухарський державний університет, Узбекистан)
Вержибок Г.В. – канд. психол. наук (Мінський державний лінгвістичний університет, Білорусь)
Тойрова Г.І. – д-р пед. наук (Бухарський державний університет, Узбекистан)
Халілова Н.І.– канд. психол. наук, доц. (Ташкентський державний педагогічний університету ім. Нізамі, Узбекистан)
Чупров Л.Ф. – канд. психол. наук, проф. (Російська Академія природничих наук, Російська Федерація)
Шаріпов Ш.С. – д-р пед. наук, проф. (Ташкентський державний педагогічний університет ім. Нізамі, Узбекистан)

 

 


 

Щоквартальний науково-методичний журнал "Освіта та розвиток обдарованої особистості" ліцензується відповідно до

Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License International (CC BY-NC-SA 4.0)

© ІНСТИТУТ ОБДАРОВАНОЇ ДИТИНИ НАПН УКРАЇНИ, 2019